Kinderalimentatie 2015 tremanormen en herziening ivm afschaffing aftrek levensonderhoud kind  

Onderwerp van erwin1

Terug naar de lijst
 1. erwin1
  Geregistreerd

  Toon alleen de berichten van erwin1
  van rechtspraak.nl

  Bij de bespreking van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft de minister op vragen, onder meer, geantwoord*:
  ?De afschaffing van de LOK werkt door in de berekening van het alimentatiebedrag. De draagkracht van de alimentatieplichtige wordt hierdoor namelijk lager, terwijl het alimentatiebedrag ongewijzigd blijft. Dat heeft als gevolg dat het bedrag zwaarder drukt op het inkomen van de alimentatieplichtige dan nu het geval is. In dat geval is het logisch dat de alimentatieplichtige een herziening van het alimentatiebedrag kan aanvragen. ?
  en:
  ?Indien door zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget in de behoefte van het kind wordt voorzien, is er geen aanspraak op kinderalimentatie. Dat zal niet voor alle kinderen opgaan. De behoefte van het kind kan immers groter zijn dan hetgeen via het stelsel van kindregelingen wordt ontvangen. Dan kan er ook in de toekomst sprake zijn van zo?n verplichting.?

  Het wetsvoorstel hervorming kindregelingen is zonder nadere vragen van kamerleden of toezeggingen van de minister op deze punten op 24 juni 2014 aangenomen.
  Conform de bij de parlementaire behandeling aanvaarde uitleg van de Minister betekent een verhoging van het kindgebonden budget met een alleenstaande ouderkop derhalve een verlaging van resterende behoefte van het kind. Bij de parlementaire behandeling zijn de consequenties van de WHK door de wetgever onder ogen gezien en aanvaard. Vanwege de gevolgen voor enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder(s), ziet de Expertgroep aanleiding om de aanbeveling op dit punt aan te passen aan deze uitleg van de wetgever.

  Onder 3.1 onder b (in de huidige versie van het rapport op pagina 7) zal worden opgenomen:
  Met ingang van 1 januari 2015 komen alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget ook in aanmerking voor een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal ? 3.050,00 (voor 2015). Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd. De expertgroep beveelt aan om dit totale kindgebonden budget in mindering te doen strekken op het gevonden tabelbedrag. Dit kan er in een aantal gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet-verzorgende ouder.


  Daarnaast concludeert de Expertgroep dat het wijzigen van fiscale wetgeving een wijziging van regelgeving is die van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen.
  De Expertgroep zal verder een aantal, vooral redactionele wijzigingen aanbrengen in het rapport. In verband met de beschikbaarheid van alle relevante (fiscale) cijfers voor 2015 zal het definitieve rapport, versie 2015-1 naar verwachting in de tweede helft van december 2014 worden gepubliceerd.

  en van het LBIO

  Belangrijke wijzigingen Tremanormen per 1 januari 2015
  Belangrijke wijzigingen Tremanormen per 1 januari 2015
  Geplaatst op 19 november 2014

  De expert groep Alimentatienormen die verantwoordelijk is voor de Tremanormen, de normen op basis waarvan de hoogte van de alimentatie berekend kan worden, heeft in verband met de Wet hervorming kindregelingen aanpassingen bekend gemaakt van de rekenmethode op de website >>LINK<< Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Dit heeft tot gevolg dat de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie komen te vervallen. Daar staat tegenover dat het kindgebonden budget wordt verhoogd. Het kindgebonden budget wordt bij een inkomen van de verzorgende ouder onder de ? 19.767 extra verhoogd met de ?alleenstaande ouderkop? (? 3.050 in 2015).


  Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de hoogte van de alimentatie en kunnen een reden zijn om de alimentatie te wijzigen.


  De hoogte van de alimentatie wordt in eerste instantie bepaald door de behoefte aan alimentatie. In tweede instantie wordt dan gekeken of de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft om de (behoefte aan) alimentatie te kunnen betalen. De alimentatie wordt dus nooit hoger dan de behoefte, als de draagkracht lager is dan behoefte wordt de alimentatie niet hoger dan de draagkracht.


  Het kindgebonden budget dat de verzorgende ouder ontvangt wordt in mindering gebracht op de behoefte van het kind. Doordat het kindgebonden budget wordt verhoogd, wordt een groter deel van de behoefte van het kind voldaan vanuit het kindgebonden budget. Dit betekent dat de behoefte aan alimentatie ten gevolge van deze wijzigingen wordt verlaagd. In bepaalde gevallen wordt zelfs de volledige behoefte van het kind voldaan vanuit het kindgebonden budget en de daaronder begrepen nieuwe ?alleenstaande ouderkop?.


  Het voorgaande kan ook voor u een reden zijn om de kinderalimentatie te laten wijzigen, omdat de behoefte van het kind voor een groter deel wordt voldaan vanuit het kindgebonden budget.


  Naast de behoefte kan ook de draagkracht be?nvloed worden door de Wet hervorming kindregelingen. Door onder andere het wegvallen van fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie kan de situatie zich voordoen dat de alimentatieplichtige maandelijks minder te besteden heeft.


  De wet hervorming kindregelingen kan ook van invloed zijn op de hoogte van de partneralimentatie, wanneer de alimentatieplichtige naast kinderalimentatie ook partneralimentatie moet betalen. Als een alimentatieplichtige minder kinderalimentatie hoeft te betalen, kan het zo zijn dat de alimentatieplichtige meer financi?le ruimte en daardoor meer draagkracht overhoudt om een hogere partneralimentatie te kunnen betalen.
 2. bart
  De OA webmaster

  Toon alleen de berichten van bart
Terug naar de lijst