Reisvoorwaarden OAreizen 

REISVOORWAARDEN OUDERALLEEN.NL

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van OuderAlleen.nl inclusief de toepasselijke voorwaarden.

VRIJBLIJVEND AANBOD
Het aanbod op de site van OuderAlleen.nl is vrijblijvend en kan te allen tijde worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Herroeping is ook mogelijk wanneer een reis is volgeboekt of wanneer er onvoldoende deelnemers zijn.

KENNELIJKE FOUTEN
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

REISSOM
De gepubliceerde reissommen gelden per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de gepubliceerde arrangementen zijn omschreven inbegrepen. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze aan OuderAlleen.nl bekend waren ten tijde van publicatie. Mochten er na publicatie van de reissom maar voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, zich wijzigingen voordoen, dan zal OuderAlleen.nl voor het afsluiten van de overeenkomst dit de reiziger laten weten en zal de reissom overeenkomstig worden aangepast. In het geval er na het afsluiten van de reisovereenkomst wijzigingen optreden in de toepasselijke heffingen of belastingen of er van overheidswege of brancheorganisatie toeslagen worden opgelegd in verband met een of meerdere onderdelen van de arrangementen, behoudt OuderAlleen.nl zich het recht voor deze heffingen, belastingen en toeslagen (of wijzigingen daarin) aan de reiziger door te berekenen.

REISDUUR
De reisduur wordt vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen en gelden als hele dagen. De tijden die vermeld zijn in de reisbescheiden zijn de relevante tijden. Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen kunnen van invloed zijn op het reisverloop en de reisduur. OuderAlleen.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen, of van annulering of wijziging van door de reiziger zelf geboekte vervoers- of verblijfsarrangementen.

BETALING
Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst stuurt OuderAlleen.nl per email een factuur. Daarbij wordt een aanbetaling verlangd van 25% van de reissom met een minimum van 100 euro. Dit bedrag dient binnen 14 te worden voldaan. Indien voor bepaalde vakanties een minimum aanbetaling wordt vereist dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal OuderAlleen.nl dit duidelijk vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling gelden. Het restant van de reissom moet uiterlijk 7 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 7 weken voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom direct bij het tot stand komen van de reisovereenkomst worden betaald.

BETAALWIJZE
De betaling aan OuderAlleen.nl zal geschieden via reguliere bank/giro overschrijving of ideal-betaling naar het in de factuur vermelde rekeningnummer.

NIET TIJDIGE BETALING
In geval van niet tijdige betaling heeft OuderAlleen.nl, na sommatie, het recht om de reisovereenkomst onmiddellijk op te zeggen. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de toepasselijke annuleringsvergoedingen. Indien de reiziger niet tijdig aan zijn/haar geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij/zij over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of gedeelte van een maand gedurende welke het bedrag niet ontvangen is. Bovendien is de reiziger gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde met een minimum van EUR 50.

BOEKING VOOR MEERDERE REIZIGERS
Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de eerste zin van deze bepaling bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals b.v. leeftijd, gezondheidssituatie, handicap) bij de aanmelding kenbaar te maken.

REISDOCUMENTEN
De reiziger dient bij de aanvang van de reis in bezit te zijn van alle vereiste reisdocumenten zoals b.v. paspoort, rijbewijs, visa, vaccinatiebewijzen, etc. De reiziger dient zelf vast te stellen welke reisdocumenten hij/zij nodig heeft. OuderAlleen.nl is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn/haar reisdocumenten (zelfs in geval er door of namens OuderAlleen.nl hierover informatie verstrekt is) of indien de reiziger verzuimt de noodzakelijke documenten mee te nemen. OuderAlleen.nl is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

MINIMUM AANTAL DEELNEMERS
Bij sommige reizen van OuderAlleen.nl is er minimum aantal deelnemers van toepassing, beneden welk aantal de reis niet
kan worden uitgevoerd. Bij onvoldoende deelname is de uiterlijke datum van annulering door OuderAlleen.nl 21 dagen voor de aanvangsdag van de reis (de aanvangsdag van de reis niet meegerekend). Als regel geldt dat het minimum aantal deelnemers vermeld wordt bij de omschrijving van deze reis.

REISBESCHEIDEN
OuderAlleen.nl verstrekt voor de aanvang van de reis per email de reisbescheiden. Deze zullen vaak enkel bestaan uit gedetailleerde instructies.

KLACHTEN
Ondanks al de bemoeiingen en zorgen van OuderAlleen.nl is het toch mogelijk dat de reiziger een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Indien de reiziger op de bestemming een fout of een onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding maakt bij de aanwezige vertegenwoordiger van OuderAlleen.nl. Als de tekortkoming ook dan niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij aanwezige vertegenwoordiger van OuderAlleen.nl. En neem contact op met OuderAlleen via het noodnummer dat in de reisbescheiden staat. Als de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland bij OuderAlleen.nl worden ingediend. OuderAlleen.nl kan geen groepsklachten in behandeling nemen. Mocht blijken dat u verzuimd heeft om ter plekke de fout of onvolkomenheid te melden om zo OuderAlleen.nl in de gelegenheid te stellen deze te verhelpen, dan kan het eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

VERZEKERINGEN
Het afsluiten van een reis- en bagageverzekering, met daarbij inbegrepen het recht op gebruik van een S.O.S. centrale en een dekking voor schade aan vakantieverblijven, wordt aanbevolen. OuderAlleen.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het verzuim door de reiziger om voornoemde verzekering af te sluiten, of doordat de reiziger niet in staat is om dusdanige verzekering af te sluiten. Ook het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van OuderAlleen.nl c.q. de vertegenwoordiger van OuderAlleen.nl c.q. de dienstverlener ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correct reiziger (de aard en doel van de reis in acht nemend). Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daarvoor de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij/zij door de OuderAlleen.nl c.q. de vertegenwoordiger van OuderAlleen.nl c.q. de dienstverlener van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden aangerekend.

WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Tot 6 weken voor de aanvangsdag van de reis kan de reiziger om een wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de wijziging niet het karakter heeft van een annulering en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan de wijziging worden aangebracht. De wijzigingskosten bedragen EUR 35 per boekingsbevestiging per wijziging, vermeerderd met de eventuele extra kosten (inclusief communicatie kosten).

ANNULERING DOOR DE REIZIGER
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk per email ter geschieden. De datum van ontvangst van het annuleringsverzoek geldt als meldingsdatum van de annulering. Ontvangstbevestiging door OuderAlleen is essentieel. De reiziger is bij annulering van een reisovereenkomst de volgende annuleringsvergoeding verschuldigd:
- tot 6 weken voor de aanvangsdag van de reis (de aanvangsdag van de reis niet meegerekend): 25% van de reissom;
- van 6 weken tot 4 weken voor de aanvangsdag van de reis (de aanvangsdag van de reis niet meegerekend): 50% van de reissom;
- van 4 weken tot de dag voor de aanvangsdag van de reis 90% van de reissom;
- op de aanvangsdag van de reis 100% van de reissom. Dit bedrag wordt verhoogd met eventuele extra communicatiekosten.
Het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de toepasselijke annuleringsvergoeding.

INDEPLAATSSTELLING
Een reiziger die is verhinderd aan een reis deel te nemen kan een andere geschikte persoon zijn/haar plaats laten innemen op de volgende voorwaarden:
- de conditie van de andere persoon vormt geen belemmering om aan de reis deel te nemen;
- de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen in de plaatsstelling;
- van de andere persoon wordt een schriftelijke verklaring ontvangen dat deze heeft kennis genomen van het reisprogramma, de door de reisorganisator verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;
- de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
- de andere persoon is lid van OuderAlleen of bereid dat direct te worden;
- de additionele kosten door OuderAlleen.nl en haar dienstverleners gemaakt in verband met de indeplaatsstelling zullen worden vergoed;
- het verzoek (met alle benodigde informatie en documentatie) wordt uiterlijk 7 dagen voor de aanvangsdag van de reis ingediend.
De reiziger en de voor de reiziger in de plaats gestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor betaling van de op het moment van indeplaatsstelling ten name van de reiziger openstaande factuur en de eventuele kosten van de vervanging.

TOEPASSELIJKHEID ANDERE ANNULERINGSVOORWAARDEN
Indien het geheel of een gedeelte van de reis wordt ondergebracht bij een derde d.w.z. andere Nederlandse reisorganisatie, buitenlandse reisorganisatie, onafhankelijke reisorganisator of accommodatieverschaffer gelden in de eerste plaats de annuleringsvoorwaarden van de derde partij op het desbetreffende reis of onderdeel hiervan. Indien toepasselijk, zal OuderAlleen.nl u hierover nader informeren.

WIJZIGINGEN DOOR OUDERALLEEN.NL
Voor of tijdens de reis kunnen aanpassingen in het reisprogramma worden aangebracht door omstandigheden, daaronder begrepen het weer en beschikbaarheid van dienstverleners en accommodatie. OuderAlleen.nl en haar dienstverleners zullen in dat geval alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is of indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens OuderAlleen.nl of haar dienstverleners hebben.

OPZEGGING DOOR OUDERALLEEN.NL
OuderAlleen.nl heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval het aantal aanmeldingen voor een reis kleiner is dan het minimum aantal vermeld op de website en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan, of in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van OuderAlleen.nl en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan omstandigheden van politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de reisbestemming waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
OuderAlleen.nl is aansprakelijk voor de goede uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de reisovereenkomst. Hierbij dient rekening te worden gehouden met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de reisbestemming.
De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de reisbestemming en de aard van de reizen van OuderAlleen.nl meebrengen.
OuderAlleen.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
- tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schaden die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger
- handelingen of verzuim van niet direct bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden;
- omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van OuderAlleen.nl of haar dienstverleners en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan OuderAlleen.nl of haar dienstverleners kunnen worden toegerekend.

Tevens is OuderAlleen.nl niet aansprakelijk voor:
- schade waarvoor de gebruikelijke verzekeringen, zoals reisverzekeringen, bagageverzekeringen, inboedelverzekeringen, ziektekostenverzekeringen of annuleringsverzekeringen, dekking plegen te verschaffen;
- schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen);
- iedere vorm van gevolgschade;
- schade die het gevolg is van een doen of nalaten van een door OuderAlleen.nl ingeschakelde dienstverlener (zonder afbreuk te doen aan het eventuele recht van de reiziger om deze dienstverlener zelf aansprakelijk te stellen);
- schade als gevolg van omissies of onjuistheden in journalistieke publicaties, teksten, foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden wordt uitgegeven;
- schade waarvan reeds eerder in deze voorwaarden is opgenomen dat OuderAlleen.nl hiervoor niet aansprakelijk is.

Door deelname aan de reis verklaart de reiziger zich bewust te zijn van de normale risico's die verband houden met het type reis waaraan deelgenomen wordt, en verklaart deze risico's te aanvaarden en OuderAlleen.nl te vrijwaren van enige aansprakelijkheid in deze.
Mocht OuderAlleen.nl aansprakelijk zijn voor derving van vakantiegenot, dan kan de geleden schade nooit hoger zijn dan de reissom.

GESCHILLEN
Op alle geschillen tussen OuderAlleen.nl en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
OuderAlleen.nl is statutair gevestigd te Huizen, KvK nr. 32078024.

Ingangsdatum: 1 november 2017

GARANTIEREGELING
OuderAlleen verkoopt geen pakketreizen en is daarom niet aangesloten bij een garantieregeling.

OuderAlleen is aangesloten bij de VvKR - Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.

VvKR logo

OuderAlleen is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise, om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.
OuderAlleen verkoopt geen pakketreizen en is om die reden niet aangesloten bij een garantieregeling.


Aanpassing 24 juli 2019: aangetekend schrijven bij annulering is niet nodig. Email voldoet mits ontvangst bevestigd.
Aanpassing 26 mei 2020: tekst over deelname aan de VVKR toegevoegd onder VVKR-logo.